borderline

borderline01

BORDERLINE | the walk on the edge

borderline
یک برنام ٔه هنری فعال و زنده بوده که دارای محتوای اخ ق ماندگار است که از اصول میانجیگری بین کلتورها سرچشمه میگیرد. این هنر بی
همتا دنبال کنند ٔه مقصود است که وابسته به زندگی که دارای تفکر مثبت باشد است.

موضوع اصلی هنر borderline عبارت از انسانیست که ناگهاناً در مرز قرار میگیرد و مشتاقانه در جستجوی صرف این میشود: ‘من کی هستم؟’. مرز یا borderline دارای چند مفهوم مختلف میباشد. هدف از مرز در این پروژه نه تنها مرز بین دو کشور  بوده بلکه از مرزهای فکری نیز بحث میکند. ‘بردرلین’ که در طبابت نام اختلال مرزی شخصیت است باعث شک در موجودیت خود و پنهان شدن واقعیت میباشد. ‘بردرلین’ از خلق شدن سوالات عذاب میبیند: “آیا چیزی که من میبینم واقعیت است یا خیال؟ یا حتی رویای دروغین؟

borderline در اینجا توقف نکرده شما را به جهان هنر کاملاً جديد میکشاند! مشاهده کنندگان این هنر با موارد تازه روبرو میشوند. آیا من آن طرف هم من هستم؟ دیگران من را به چه چشم نگاه خواهند کرد لحظهٔ پا گذاشتن به آن طرف؟ دیگران آنطرف برای من چی کسانی خواهند بود؟ هر کوشش بخاطر حل این سوالات به شدت مبدل به ایجاد ناگهانی BORDERLINE | the walk on the edge میشود.

دارای ۳ مرحله ذیل میباشد borderline

borderline | PERFORMANCE

اجراات هنر فعال و زنده در دو سرحد برجستهٔ دنیا

سرحد بین تاجیکستان و افغانستان
11/09/2015: borderline | OXUS

سرحد بین اتریش و ایتالیا
01/04/2016: borderline | BRENNER/O

۲.
borderline | EXHIBITION

نمایشگاه هنری در اروپا و اسیا ٢٠١۶ و ٢٠١٧

اشتراک کننده ها تماشاگر برنامه های هنری ذیل خواهند بود
تصاویر، صدا، فلم کوتاه و تیاتر. به طور خاص نشست هنری نيز interactive colloquium آماده میشود بنام

۳.
borderline | REFERENCE

معرفی کتاب در سال ۲٠۱۷

 در مجلهٔ خبری borderline اشتراک کنید و با این هنر در جریان باشید: davoudsafary@yahoo.com