هنر

هنر:

معرفی داود سفری، هنرمند بین المللی

آقای داود با نام هنری خود یعنی داود سفری تا به حال دو پروژه هنری را اجرا مینماید:

JOYARD | joyology is art on the road
BORDERLINE | the walk on the edge

هر دو پروژه هنری ارتباط مستقیم با اصول میانجیگری بین کلتورها دارد و از موضوعات بحث میکند که برای افهام و تفهیم بین المللی به کار برده میشوند.

شعار هنرمند:
Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit

زمان را هنرش باشد و هنر را آزادى اش

این گفتار مشهور در ساختمان هنری شهر وین Secession  به مدت یک قرن تمام روش هنر در اروپا را تحت تاثیر جاویدانه گذاشته است. این باعث شد که داود سفری که نیز متولد شهر وین جدید است آغاز به ساختن هنر کاملاً تازه و بی همتا شود.

در یک دههٔ گذشته جهان به طور چشمگیر تغیر نموده است و هر عصر هنر خود را باید داشته باشد.  هر هنر اگر نظر به نیازمندی های عصر کنونی ساخته شده باشد انسان با مشاهدهٔ آن احساس آزادی میکند.

این هنر تحولات زمانه را از نگاه دید هنری به نمایش میگذارد که بالای انسانهای گوناگون میچرخد.

borderline

borderline01

BORDERLINE | the walk on the edge

borderline
یک برنام ٔه هنری فعال و زنده بوده که دارای محتوای اخ ق ماندگار است که از اصول میانجیگری بین کلتورها سرچشمه میگیرد. این هنر بی
همتا دنبال کنند ٔه مقصود است که وابسته به زندگی که دارای تفکر مثبت باشد است.

موضوع اصلی هنر borderline عبارت از انسانیست که ناگهاناً در مرز قرار میگیرد و مشتاقانه در جستجوی صرف این میشود: ‘من کی هستم؟’. مرز یا borderline دارای چند مفهوم مختلف میباشد. هدف از مرز در این پروژه نه تنها مرز بین دو کشور  بوده بلکه از مرزهای فکری نیز بحث میکند. ‘بردرلین’ که در طبابت نام اختلال مرزی شخصیت است باعث شک در موجودیت خود و پنهان شدن واقعیت میباشد. ‘بردرلین’ از خلق شدن سوالات عذاب میبیند: “آیا چیزی که من میبینم واقعیت است یا خیال؟ یا حتی رویای دروغین؟

borderline در اینجا توقف نکرده شما را به جهان هنر کاملاً جديد میکشاند! مشاهده کنندگان این هنر با موارد تازه روبرو میشوند. آیا من آن طرف هم من هستم؟ دیگران من را به چه چشم نگاه خواهند کرد لحظهٔ پا گذاشتن به آن طرف؟ دیگران آنطرف برای من چی کسانی خواهند بود؟ هر کوشش بخاطر حل این سوالات به شدت مبدل به ایجاد ناگهانی BORDERLINE | the walk on the edge میشود.

دارای ۳ مرحله ذیل میباشد borderline

borderline | PERFORMANCE

اجراات هنر فعال و زنده در دو سرحد برجستهٔ دنیا

سرحد بین تاجیکستان و افغانستان
11/09/2015: borderline | OXUS

سرحد بین اتریش و ایتالیا
01/04/2016: borderline | BRENNER/O

۲.
borderline | EXHIBITION

نمایشگاه هنری در اروپا و اسیا ٢٠١۶ و ٢٠١٧

اشتراک کننده ها تماشاگر برنامه های هنری ذیل خواهند بود
تصاویر، صدا، فلم کوتاه و تیاتر. به طور خاص نشست هنری نيز interactive colloquium آماده میشود بنام

۳.
borderline | REFERENCE

معرفی کتاب در سال ۲٠۱۷

 در مجلهٔ خبری borderline اشتراک کنید و با این هنر در جریان باشید: davoudsafary@yahoo.com

JOYARD

JOYARD | joyology is ART on the road

در سال ۲٠٠۵ آغاز شد و در بیشتر از ٣٠ کشور اجرا شد. JOYARD

موضوع آن هنر عملی این است که من کی هستم  و کی میشوم در یک اطراف بیگانه و غیر از این رد و یا قبول نمودن رفاقت با فرد بیگانه.

JOYARD | PERFORMANCE

٢٠٠٥ آسیای غربی
٢٠٠٧ هندوستان و افغانستان
٢٠٠٨ ایران
٢٠٠٨ اروپای شرقی
٢٠٠٩ اسپانیا و ماراکو
٢٠١٠ کردستان
٢٠١١ افریقا
٢٠١٢ آسیای مرکزی و جنوبی و چین
٢٠١٢ اسراییل و فلسطین
٢٠١٤ بنگلدیش

JOYARD | DISPLAY

در سال ٢٠١٤ یک پارچهٔ آن در گویته انستیتوت شهر کابل اجرا شد

Glücksforschung

gluck01AUSSTELLUNG GOETHE INSTITUT KABUL, AFGHANISTAN 2014

KUNST: GLÜCKFORSCHUNG – DAS GLÜCK DER UNERWARTETEN BEGEGNUNG

Im Rahmen der interaktiven Kunst-Ausstellungsreihe „Nimm Wahr“ führte David Th. Ausserhuber mit seinem Künstlernamen Davoud Safary am 26. Mai 2014 das Stück „Kunst: Glückforschung // Das Glück der unerwarteten Begegnung“ als direkte Aktionskunst auf und präsentierte in diesem Rahmen ausgewählte Momente von JOYARD.

gehts zum Flyer Glücksforschung Kabul 2014