ICUMEDA

معنی ایکومدا چیست؟

ایکومدا ICUMEDA

ICUMEDAیعنی

INTERCULTURAL MEDIATION DAVID TH AUSSERHUBER

:تاریخچهٔ ایکومدا

بعد از اینکه آقای داود به مدت زیاد در آسیای مرکزی و جنوبی به حیث مهمان با توجه خاص بر حالات زندگی در آنجا به سر برد باعث شد که      یک پایگاه میانجیگری بین المللی را بنام ایکومدا در سال ۲۰۱۵ بنا کرد

ایکومدا در اصل یک برنامهٔ بی همتا بوده که استوار بر تجربه های خاص میباشد. هر پروژه ایکومدا طبق اصول میانجیگری رسمی اتریشی آماده گردیده میتواند به جامعه های مختلف تطبیق گردد. ایکومدا در اروپا و آسیای مرکزی و جنوبی به طور مشتاقانه در خدمت شماست