SPRACHE

ورکشاپ زبان، مهارت گفتگو و فرهنگ:

Lachen und LernenLachen und Lernen | بخند و بیاموز

بخند و بیاموز یک برنامهٔ جدید آموزش لسان بوده که توسط

در کشور اتریش ساخته شده است. ICUMEDA و DLT

در این برنامه میتوانند افراد با درجه تحصیلیی مختلف اشتراک کنند. بخند و بیاموز بطور موفقانه در کشورهای اسیایی و اروپایی در مکانهای مختلف همچو یتیم خانه، مکتب خصوصی، انستیتوت دولتی و حتی به شکل تن به تن معرفی و اجرا گردید. این برنامه طبق اصول میانجیگری رسمی اتریشی در یتیم خانه ها بطور رایگان تدریس و اجرا میگردد. اصول ورکشاپ بخند و بیاموز طوریست که در آموختن لسان شاگرد باید به شوق، علاقه و بطور داوطلبانه سهم بگیرد.

هدف این ورکشاپ اموختن یکی از لسانهای مهم اروپایی یعنی انگلیسی یا آلمانی بوده تا راه شناخت، افهام و تفهیم، همکاری بین المللی و حل اختلافات برای فرد باز گردد.

میخواهید از خدمات ما مستفید شوید؟ امکانات اجرای این برنامهٔ آموزشی نظر به هر کشور فرق میکند. لطفا اطلاعات ذیل را بخوانید.

برای یتیم خانه ها

این ورکشاپ طبق اصول میانجیگری رسمی اتریشی در یتیم خانه ها در افغانستان و ممالک آسیای جنوبی بطور رایگان تدریس و اجرا میگردد. به شرطیکه امکانات بودوباش، غذا و امنیت بطور رایگان از طرف میزبان برای مسول ورکشاپ و همراهانش تأمین گردد.

لطفأ برای ما معلومات لازمه از قبیل:

نام و آدرس یتیم خانه

نام، شمارهٔ تلفن و ایمیل آدرس شخص مسول

سن اشتراک کننده گان

کدام موضوع و به کدام لسان تدریس شود

لسان مادری اشتراک کننده گان

برای مکاتب، انستیتوت ها و اردوگاه پناهنده گان

لطفأ برای ما معلومات لازمه از قبیل:

نام و آدرس موقعیت

نام، شمارهٔ تلفن و ایمیل آدرس شخص مسول

سن اشتراک کننده گان

کدام موضوع و به کدام لسان تدریس شود

لسان مادری اشتراک کننده گان

برای تدریس شخصی و یا خانگی

مکان تدریس باید از طرف اشتراک کننده فراهم شود.

لطفأ برای ما معلومات لازمه از قبیل:

نام، سن، لسان مادری، درجه تحصیل، آدرس، شمارهٔ تلفن و ایمیل آدرس

لسان و موضوع که باید تدریس شود