ایکومدا ته ښه راغلاست

خوش آمدید به ایکومدا

icumeda_01

Welcome to ICUMEDA

Willkommen bei ICUMEDA

 اکومدا د کلتورونو ترمنځ د میانجیګری  دقیقه آدرس ده چی ښاغلی داود
(David Th Ausserhuber)  د اتریش هیواد اوسیدونکی د دغه پروګرام مشر دی.

ایکومدا د کلتورونو ترمنځ د رسمی میانجیګری په عملی او نظری  توګه د بین المللی په سویه پیشکش کوونکی ده.

ایکومدا په څو مختلف ژبو آلمانی / انګلیسی / فارسی / دری / تاجکی کی  تقدیم کیږی.

 د دغه نه پرته ایکومدا د ژبه د آموزشی کورسونو سره د بين المللی افهام  او تفهیم د مختلفو کلتورونو تر منځ لپاره د میانجیګری برنامه  د وخنده او زده کړه په نامه ډالی کوونکی دی.

د ایکومدا په باره کی معلومات
ښاغلی داود David Th Ausserhuber په باره کی معلومات
د میانجیګری په باره کی معلومات
ژبه٬دخبرواترو وړتیا او کلتور
د هنر په باره کی معلومات