هنر

هنر:

د داوود سفری پیژندنه او معرفی

ښاغلی داود خپل هنری نوم داود سفری سره  تر اوسه دوه پروژه لری :

JOYARD | joyology is ART on the road
BORDERLINE | the walk on the edge

دواړه هنری  پروژه ګانی مستقیما له میانجیګری د کلتورو په منځ سره ارتباط لری . او له داسی موضوعات څخه بحث کوی چی د بین المللی د افهام او تفهیم سره اړیکه لری .

د هنرمند شعار :

زمان د هنر لپاره او هنر د آزدی لپاره

Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit

دغه مشهوره وینا د وین ښار په یو ساختمان secession  کی د یوه قرن لپاره په اروپا کی د هنر تول روش د تاثیر لاندی راوړی دی.دا باعث شو چی داود سفری چی هم د وین ښار اوسیدونکی ده دیو خاصه او بی همتاهنر جوړونکی شول.په تیرو لس کلنو کی جهان کی دیر تغیرات راغلل او هر عصر باید خپله هنر ولری .هر هنر باید د هغه جاری زمان خپل اړتیاوی ولری چی خلکو ته د کتل څخه یی ښه او دآزادی احساس پیدا شی .

دغه هنر د زمانه  تحولات د هنری له دیدګاه څخه جوړیګی اودمختلفو خلکو په اړه بحث کوی.

نور جزییات د جویارد په اړه

نور جزییات د باردرلین په اړه