David Th Ausserhuber

(David Th Ausserhuber) د ښاغلی داود پیژندنه

ښاغلی داود د هر دول میانجیګری د کلتورونو ترمنځ متخصص دی.

د ښاغلی داود د اوسیدل او د سفر کول ۷۰ هیوادونو ته اروپا، اسیا، افریقا او امریکا ته باعث شو چی د دیر عالی پوهنه خاوند شول د مختلفو کلتورونه او ژوند په جهان کی. په افغانستان کی اوسیدل او په مختلفو پروژو د برخه اخستنه لپاره یی د افغانانو په اړه يی ښه تجربه پیدا کول او د کلتورونو تر منځ د میانجیګری یو نوی سیستم یی جوړ کړل. په جرګو کی د میانجیګری نه پرته ښاغلی داود د ژبه د زده کړو یو نوی سیستم جوړ کړو او همداراز د بین المللی په سویه کی د هنری پروژه ګانی جوړ کړل چی تول د اتریش هیواد د رسمی میانجیګری د اصولو نه پیروی کوی

د ښاغلی داود تول خدمات بشر دوستانه دی او هیڅ سیاسی مقصد نلری او د اختلافاتو د حل لپاره د خلکو په خدمت کی دی

.ښاغلی داود په ۲۰۱۵ کال کی د اتریش په عدلیه وزارت کی د میانجیګرانو په لست کی ثبت او راجستر شول

د ثبت او راجستر شوی میانجیګرانو د سایت  لینک

ښاغلی داود په څو مختلفو ژبو آلمانی، انګلیسی او دری/ فارسی/ تاجکی د هر چا په خدمت کی دی.     


»
زما آرزوګانی د ښه موفقیت نه پرته په جامعه کی د یو ښه اخلاق او انسانیت د پاتی کیدو دی. او د میانجیګری خدمات د هر دول خلکواو کلتورونو ته د حرمت په نظر نیولو سره اجرا کوم سره د یو وسیع او با کیفیته امکانات دیره قوی اراده لرم چی ستاسو پیچیده مشکلات د میانجیګری د مسلک سره رفع کړم د خستګی ناپذیره دول خپل کارونو ادامه
:ورکوم د مختلفو کلتورونو د تفاهم لپاره. زما شعار:
هیڅ وخت د آغاز كول نه خسته نشی او هیڅ وخت خسته داغاز کول نه نشی
«

ښاغلی داود
David Th Ausserhuber
Austrian State Registered Mediator
(EU)